1.1.2024

1.1.2024
Rabbi Shlomo Gottesman
שיעור הכנה

1.1.2024
HaRav Chaim Weg, Rosh Kollel Bais HaVaad
פתיחה לעיוני חיובי שומרים

1.1.2024
HaRav Chaim Meir Roth, Dayan, Beis Din Mayshorim
פתיחה לעיוני חיובי השואל

1.15.2024

1.15.2024
Rabbi Shlomo Gottesman
שומרים: שומר שכר

1.15.2024
HaRav Shmuel Honigwachs
Bais HaVaad, Lakewood
שומרים: שומר שכר

1.15.2024
HaRav Shlomo Cynamon
Rav, Khal Bnei Torah Kollel Dirshu
Rosh HaRamim, Yeshiva Torah Vodaath
שומרים: שומר שכר

2.11.2024
Rabbi Shlomo Gottesman
Shiur Hachanah – Overview Of The Sugyas

2.11.2024
HaRav Dov Kahan
עיונים בהלכות שומרים