הגאון הרב אשר וייס שליט”א
בענין מתה מחמת מלאכה

הרב דוד כהן שליט”א
גדרי חיוב שואל ושומר

הרב קלוס שליט”א
חיובי שמירה של שליח

הגאון רב מרדכי אזבנד שליט”א
חיוב פשיעה בד’ שומרים

הגאון ר’ מאיר צבי שפיצר שליט”א
שאל ספר ומתה מחמת מלאכ ה מלאכה

הרב משה אהרן פרידמן שליט” א
בענין שאלה בבעלים

הרב אברהם יעקב כהן שליט”א
שומר שכר שלא שמר והחפץ לא ניזוק האם מגיע לו שכרו

לעיוני חיובי שומרים

לעיוני חיובי השואל